Chi tiết sản phẩm

  • Bộ kit thử LAL Pyrostar™ ES-F (US)

Bộ kit thử LAL Pyrostar™ ES-F (US)

Mã sản phẩm

WPEK4 / WPESK / WPEM

Nhà sản xuất

Fujifilm Wako

Tình trạng

100

Giá

Liên hệ

Dòng PYROSTAR™ ES-F

Hãng sản xuất: FUJIFILM Wako Pure Chemical Corporation

 
 

Dòng chất thử PYROSTAR™ ES-F đại diện cho dòng sản phẩm LAL (Limulus Amebocyte Lysate) đặc hiệu về nội độc tố đáng chú ý của Wako, được đưa ra để sử dụng cho hoặc định tính như một chất thử tạo keo tụ (Gel-Clot) hoặc định lượng như chất thử cho phương pháp đo độ đục - động học (Kinetic-Turbidimetric).

 
 Đặc tính nổi bật

 PP đo độ đục | PP đông tụ | Đặc hiệu nội độc tố | Được FDA duyệt

 

• Chất ly giải đặc hiệu cho nội độc tố (Endotoxin-Specific Lysate), tránh cho các kết quả dương tính giả từ các glucan.
• Có sẵn đóng gói ở dạng lọ multi-test hoặc ống single-test.
• Có thể được dùng như hoặc một chất thử tạo keo tụ hoặc định lượng theo độ đục - động học (KTA).
• Định lượng độ đục - động học (KTA) có thể được thực hiện trên máy đọc ống nghiệm hoặc máy đọc khay vi thể (microplate).
• Khoảng độ nhạy chất thử Gel-Clot từ 0.015 đến 0.25 EU/mL.
• Có sẵn với nội độc tố chuẩn (CSE) tương ứng.
• Chất thử PYROSTAR™ ES-F có sẵn với khoảng định lượng KTA từ 0.001 EU/mL đến 10 EU/mL.
Khoảng định lượng KTA có liên quan đến độ nhạy Gel-Clot.
• Định lượng 100ul mẫu khi dùng với máy đọc ống nghiệm; Định lượng 50ul mẫu khi dùng với máy đọc khay vi thể.

 
Độ nhạy Gel-Clot (EU/mL) Khoảng định lượng KTA (EU/mL)
0.03 - 0.25 0.01 - 10
0.015 0.001 - 10

 

Bộ chất thử Multi-Test Lysate kèm nội độc tố chuẩn (CSE) tương ứng

Bộ chất thử PYROSTAR™ ES-F 80 Test • 4 lọ multi-test (2.0 mL) + 1 lọ CSE (500 ng/lọ)
Mã hàng Độ nhạy Gel-clot (EU/mL)

Định lượng độ đục - động học KTA

Khoảng định lượng (EU/mL)

WPEK4-20015 0.015 0.001 - 10
WPEK4-20003 0.03 0.01 - 10
WPEK4-20006 0.06
WPEK4-20125 0.125
WPEK4-20025  0.25

 

Bộ chất thử PYROSTAR™ ES-F 200 Test • 4 lọ multi-test (5.2 mL) + 1 lọ CSE (500 ng/lọ)
Mã hàng Độ nhạy Gel-clot (EU/mL)

Định lượng độ đục - động học KTA

Khoảng định lượng (EU/mL)

WPEK4-50015 0.015 0.001 - 10
WPEK4-50003 0.03 0.01 - 10
WPEK4-50006 0.06
WPEK4-50125 0.125
WPEK4-50025  0.25

 

Bộ chất thử Single-Test Lysate kèm nội độc tố chuẩn (CSE) tương ứng

Bộ chất thử PYROSTAR™ ES-F 25 Test • 25 ống single-test + 1 lọ CSE (500 ng/lọ)
Mã hàng Độ nhạy Gel-clot (EU/mL)

Định lượng độ đục - động học KTA

Khoảng định lượng (EU/mL)

WPESK-0015 0.015 0.001 - 10

 

 


Bộ chất thử Bulk Lysate

Bộ chất thử PYROSTAR™ ES-F 2000 Test • 100 lọ multi-test (2.0 mL)
Mã hàng Độ nhạy Gel-clot (EU/mL)

Định lượng độ đục - động học KTA

Khoảng định lượng (EU/mL)

WPEM-20015 0.015 0.001 - 10
WPEM-20003 0.03 0.01 - 10
WPEM-20006 0.06
WPEM-20125 0.125
WPEM-20025  0.25

 

 

PYROSTAR™ ES-F 5000 Test • 100 lọ multi-test (5.2 mL)
Mã hàng Độ nhạy Gel-clot (EU/mL)

Định lượng độ đục - động học KTA

Khoảng định lượng (EU/mL)

WPEM-50015 0.015 0.001 - 10
WPEM-50003 0.03 0.01 - 10
WPEM-50006 0.06
WPEM-50125 0.125
WPEM-50025  0.25


Tải Catalog Fujifilm Wako LAL

Catalogue

Các sản phẩm khác