Chi tiết sản phẩm

  • Thuốc thử bổ sung cho bộ kit API®

Thuốc thử bổ sung cho bộ kit API®

Mã sản phẩm

API®

Nhà sản xuất

bioMérieux

Tình trạng

100

Giá

Liên hệ

 

Thuốc thử bổ sung cho bộ kit API® Mã hàng

Môi trường API M Medium
 
50120
10 x 5 ml

Môi trường API NaCl 0.85% Medium (2 ml)
 
20070
100 ống

Môi trường API NaCl 0.85% Medium (3 ml)
 
20040
100 ống

Môi trường API NaCl 0.85% Medium (5 ml)
 
20230
100 ống

Môi trường API OF Medium
 
50110
10 x 5 ml

Môi trường API® Suspension Medium (2 ml)
 
70700
100 ống

Môi trường API® Suspension Medium (3 ml)
 
70640
100 ống

Môi trường API® Suspension Medium (5 ml)
 
20150
100 ống

BCP
 
70510
ống

EHR
 
70520
ống

FB
 
70562
ống

James
 
70542
2 ống

Chuẩn độ đục McFarland
 
70900
6 ống

Dầu khoáng
 
70100
1 x 125 ml

NIN
 
70491
ống

NIT 1 + NIT 2
 
70442
2 x 2 ống

PYZ
 
70492
ống

TDA
 
70402
ống

VP1 + VP2
 
70422
2 x 2 ống

XYL
 
70530
2 x 5 ml

Zn
 
70380
2 x 10 g

ZYM A
 
70494
2 ống

ZYM B
 
70493
ống

 

Các sản phẩm khác